Kunstforeningen Skråningen

Vedtægter og formål

§ 1 Foreningens navn er Kunstforeningen SKRÅNINGEN.

§ 2 Foreningens formål er:
•at arrangere udstilling af kunstværker på Aalborg Universitet.
•at indkøbe kunstværker til fordeling eller bortlodning blandt medlemmer.
•at tage initiativer, som imødekommer medlemmernes interesse for kunst.

§ 3 Som medlemmer kan optages alle med tilknytning til Aalborg Universitet. En enig bestyrelse kan give tilladelse til, at andre personer optages.

§ 4 Indmeldelse sker pr. den 1. i måneden. Udmeldelse sker pr. 1. februar med mindst 1 måneds varsel. Medlemskab af Skråningen er mindst 6 måneder.

§ 5 Det økonomiske grundlag for foreningens drift og formål tilvejebringes gennem medlemmernes betaling af kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet beregnes og opkræves årligt. Kontingent opkræves i februar måned eller snarest herefter.

§ 6 Til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer er på valg i lige år.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages som 2 separate valg.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§ 7 Endvidere vælges 2 revisorer.

§ 8 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober måned. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før. En generalforsamling er lovligt indkaldt, når den er annonceret ved udsendelse til medlemmerne. Man skal have betalt kontingent i indeværende år for at kunne deltage i lodtrækningen af den indkøbte kunst.

§ 9 Emner, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden pkt. 5, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Beretning om foreningens virksomhed.
3.Godkendelse af revideret regnskab.
4.Vedtagelse af kontingent.
5.Indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
7.Valg af 2 revisorer.
8.Eventuelt.

Stemmeret kan kun udøves personligt. Såfremt dirigenten eller mindst 5 medlemmer ønsker det, foretages skriftlig afstemning.
Til vedtagelse af et forslag kræves almindelig stemmeflerhed, dog kræver en ændring af vedtægterne, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Er mindre end 1/3 af medlemmerne til stede, skal forslaget om vedtægtsændring genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden 21 dage.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel og kan iøvrigt afholdes, når bestyrelsen ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 21 dage, hvis mindst 10 medlemmer indsender skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet.
På en ekstraordinær generalforsamling kræver en vedtagelse et simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 11 Opløses foreningen, indkøbes kunstværker for indestående midler til bortlodning blandt medlemmerne.

Således vedtaget på generalforsamlingen 19.11.1975.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling 16.10.1981, 18.10.1994 samt 15.03.2017.
Ændret på ordinær generalforsamling 02.10.1997, 27.10.2009, 21.10.2011 samt 02.10.2013.

Kontakt

Adresse:

Kunstforeningen Skråningen
Aalborg Universitet
9220 Aalborg Ø

Formand Anna Marie Svenstrup 
E-mail: skraaningen-formand@aau.dk

Læs mere